هزار سنگر یعنی ؟

اندازه فونت :
۱۳۹۷/۱۰/۰۹

سوال خود را مطرح کنید :